ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค.๖๓
สถานที่รายงานตัวเลือกโปรแกรม
วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๓
สถานที่ทำสัญญามอบตัว
วันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.๖๓
พิมพ์บัตร
ประจำตัวสอบ
  ระเบียบการรับสมัคร   ติดต่อ - สอบถาม

 
วันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓
   - ทางอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓
     ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
   - ปิดประกาศ และรายงานตัวเลือกโปรแกรม

website : www.crma.ac.th,  www.rta.mi.thโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
วันทำสัญญามอบตัว
     (บุคคลตัวจริง ,โควต้า, นนส. และ
     บุคคลสำรอง)
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓
     ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ทำสัญญามอบตัว
     ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - บุคคลสำรอง รายงานตัว
                                    เพื่อรักษาสิทธิ์
โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายกดู / ดาวน์โหลด เอกสาร PDF

 

 

 

 

 

 

Server Date : 7/14/2020
Server Time : 11:51:58 AM
Visitor : 310,444
User Online : 34
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th