Temp_r2_c1.png
ยืนยันการบันทึกข้อมูล และการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 
วิธีการเข้าสู่ระบบการรับสมัครสำหรับ
ผู้สมัครที่ต้องการยืนยันการบันทึกข้อมูลการสมัคร
หรือผู้สมัครที่ต้องการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ระบบเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ [ ตั้งแต่ 1 มี.ค.63 ]

  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. คลิกรับทราบระเบียบรูปถ่าย
  3. คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ Upload ภาพถ่าย
เพื่อการยืนยันการบันทึกข้อมูล รูปถ่ายที่สามารถใช้สมัครสอบได้

เป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg ไม่รับภาพชนิด .JPEG,.bmp,.pdf,.png หรือภาพใน Format อื่น ๆ
ไพล์ภาพ ขนาด 2 นิ้ว (2 x 3 นิ้ว ) หรือ (4.00 x 5.23 ซม). หรือ (150 x 200 px) ชัดเจน
ไม่พร่ามัวหรือมืดดำ ต้องเป็นภาพสี รูปหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายชุดเครื่องแบบ
ตามสถานศึกษาที่สังกัด ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

** ย่อรูป แปลงไฟลรูปภาพให้เป็น .jpg ออนไลน์ (คลิ๊กที่นี่)

 

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง 

ผู้สมัคร 3 ม.ค.-18 ม.ค.63 ยืนยันการบันทึกข้อมูล
และผู้สมัครที่ต้องการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  
       ข้าพเจ้ารับทราบข้อกำหนดของภาพถ่ายที่ใช้ในการสมัคร และยืนยันการใช้ภาพถ่ายของข้าพเจ้า
            ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดการรับสมัคร [ไม่ใช่ภาพบัตรประจำตัวประชาชน] หากไม่ถูกต้องอาจไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
            ถือเป็นความรับผิดชอบและความบกพร่องของข้าพเจ้าเอง จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น