ตรวจสอบสนามสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ   แผนผังสนามสอบ   ระเบียบการรับสมัคร   ติดต่อ - สอบถาม      

Temp_r2_c1.png

ตรวจสอบสนามสอบ
เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

ยืนยัน เลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง